להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 דף הבית >> רשם המקרקעין >> תדריך לאזרח - רישום ראשון

תדריך לאזרח - רישום ראשון

המסמכים הדרושים לרישום ראשון ויש לצרפם לבקשה:

1.   הסבר מפורט ומקיף, בצירוף אסמכתאות, בדבר העניין ו/או הזכות שיש למבקש במקרקעין.

2.   תשריט המתאר את המקרקעין שהוכן ונחתם על-ידי מודד כמשמעותו בפקודת המדידות, וכן בוקר ואושר ככשר לרישום בהתאם להוראות שבתקנות המודדים (מדידות ומיפוי), התשמ"ז-1987.

3.   טופס "תאור כללי של הקרקע" ממחלקת המדידות.

4.   עותק מתשריט המקרקעין, כאמור לעיל, כשהוא חתום ע"י כל השכנים הגובלים ובאישור עו"ד שהחתימות נעשו בפניו.

5.   רשימה המפרטת שמו של כל אדם, זולת המבקש, שיש לו זכות באותם מקרקעין הטעונה רישום בפנקס, וכן מענו של כל אדם כאמור- במידה שהמען ידוע למבקש.

6.   אישור מרישום המקרקעין ברישומי מס רכוש וקרן פיצויים, (תמצית מספר שדה) שיכלול פרטים על הבעלים הרשום, מועד הרישום ושטח החלקה, או אישור מאת מנהל מס רכוש וקרן פיצויים או מטעמו כי המקרקעין אינם רשומים בפנקסיו. האמור בפסקה זו לא יחול אם הבקשה מוגשת מטעם המדינה.

7.   אישור מאושר מרישום המקרקעין בפנקסי הרשות המקומית שבתחומה נמצאים המקרקעין שיכלול פרטים על הבעלים הרשום, מועד הרישום ושטח החלקה, או אישור מטעמה שהמקרקעין אינם רשומים בפנקסיה.

8.   אישור של מנהל אגף המדידות שלא נעשו במקרקעין פעולות בלתי רצוניות, כגון: הפקעה, פרצלציה וכיו"ב.

9.   אישור של מנהל אגף המדידות שהמקרקעין נמצאים בתחום גבולות מדינת ישראל (כשיש ספק בעניין זה).

10.  אישור מפקיד הסדר המקרקעין שלא נעשים במקרקעין הליכי הסדר.

11.  אישור של האפוטרופוס לנכסי נפקדים (במקרה הצורך).

12.  תצהיר של המבקש לאימות כל העובדות, הפרטים והמסמכים של הבקשה.

13.  תצהיר של אדם זר לשם תמיכה בבקשה ובזכות שיש למבקש ו/או לבעלים במקרקעין.

14.  ייפוי כוח או הרשאה בדין המסמיכים את מי שמגיש את הבקשה או המטפל בה.

 

שימו לב

 

יש להקפיד על הגשת מסמכים מקוריים בלבד או צילומים מהם, מאושרים ע"י נוטריון. כאשר לא מוגש המסמך המקורי, יש לציין את הסיבה והיכן הוא מצוי.

 

יש להמציא תרגום לעברית של מסמכים מהותיים שכתובים בשפה זרה כשהתרגום מאושר ע"י נוטריון. (פרט למסמכים באנגלית ובערבית).

 

תדריך זה בא להנחות את הציבור בעיקרי ההליכים ואינו מתיימר להורות או לייעץ בעניינים הקשורים לגופם של רישומים ובדינים החלים עליהם.

 

בכל פניה ללשכות רישום המקרקעין כדאי להצטייד במספר הגוש וחלקה של הנכס לגביו מבוקש המידע.

 
 

Go Back  Print  Send Page
 
 
 כתובתנו: מניה שוחט 23 , אזור  |  טלפון: 077-3393830 |  דוא"ל: law.a.order@gmail.com   |  פקס: 077-3393834
לייבסיטי - בניית אתרים