להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 דף הבית >> הוצל"פ >> מדריך לחייב

מדריך לחייב

 

קבלת דרישה מההוצאה לפועל לתשלום אינה דבר נעים, אך היא יכולה להיפתר, אם פועלים על פי הכללים. מדריך זה מסייע לחייב להבין מהן אפשרויות הפעולה שלו,  המלצות כיצד עליו לנהוג, אילו מסמכים עליו להגיש, כיצד להימנע מקנסות וריביות שיתווספו לחוב, ובכלל, מהם התהליכים המהירים ביותר והנכונים ביותר לסגירת התיק במלואו.

  

  

מיהו חייב?

חייב הוא אדם שניתן כנגדו פסק-דין, ו/או חיוב שדינו כפס"ד (שטר משכון, תובענות, שקים/שטרות וכד'), המחייב אותו לשלם לאחר או לעשות דבר שהוא מחויב על פי החוק לבצע.

                                                      

פעולות אפשריות לאחר פתיחת תיק 

 

משנפתח תיק הוצאה לפועל, נשלחת לחייב אזהרה, המודיעה לו כי נפתח כנגדו תיק הוצאה לפועל. במידה ואין ביכולת החייב לשלם את החוב במלואו, הוא רשאי להתייצב לחקירת יכולת בפני רשם ההוצאה לפועל, בתוך תקופת האזהרה.

 

התייצבות בתוך תקופות האזהרה

על החייב להתייצב בלשכה כשהוא מצויד בתעודת זהות, בשאלון חתום ובמסמכים הנדרשים (מסמכים המעידים על הוצאות והכנסות של התא המשפחתי). החייב יכול להתייצב בכל לשכה, ובלבד שלא חלפה תקופת האזהרה.

התייצבות מיוזמתו של החייב לחקירת יכולת בתוך 20/30 יום (לפי סוג התיק), מעניקה לו הגנה מפני צווי מאסר, כל זמן שיעמוד בתשלומים, על פי החלטות שיקבע לו ראש ההוצאה לפועל.  

בקשה לחקירת יכולת

חייב רשאי להגיש בקשה לזמנו לחקירה בה ראש ההוצאה לפועל ידון ביכולתו הכלכלית לשלם את חובו.

מקרים בהם ניתן להזמין חייב לחקירת יכולת:

 • מקרה בו הגיש החייב בקשה לתשלום החוב בתשלומים.

 • ביוזמת רשם ההוצאה לפועל.

 • על פי בקשת הזוכה.

המסמכים שעל החייב להגיש לקראת חקירת יכולת:

טופס בקשת חייב 1 טופס 839

 •  שאלון בצירוף המסמכים הנדרשים לאימות הנתונים בשאלון

 • כתב ויתור סודיות חתום.

 • צילום תעודת זהות כולל ספח.

 • תשלום ראשון בגובה צו התשלומים המוצע (ולא פחות מ 150 ₪).

התנגדות לביצוע שטר/תובענה

חייב בתיק שטרות/תובענות, במידה ויש לו טענות  כי אינ חייב בתשלום החוב (כולו או חלקו) בגינו נפתח התיק, יכול להעלות טענות אלו במהלך תקופת האזהרה. בקשת ההתנגדות תוגש על גבי טופס בקשת חייב 1, טופס 839,  ויש לצרף אליה את המסמכים הבאים בשלושה עותקים:

 • צילום תעודות זהות.

 • תצהיר לאימות העובדות החתום ע"י עורך- דין.

 • עותק מכל מסמך עליו מסתמכת ההתנגדות.

 • העתקים מכתב ההתנגדות.

 • עותק של הבקשה לביצוע וכל המצורף אליה.

 • ייפוי כוח במידה והחייב מיוצג על ידי עורך-דין.

 כאשר מוגשת התנגדות במועד, מורה רשם ההוצאה לפועל על עיכוב ההליכים בתיק ההוצאה לפועל והעברת הדיון בהתנגדות לבית משפט השלום.

במידה והבקשה מוגשת לאחר חלוף תקופת האזהרה, בנוסף לבקשת ההתנגדות יש להגיש בקשה להארכת מועד להתנגדות, בצירוף תצהיר החתום ע"י עורך- דין. במקרה כזה הסמכות לעיכוב הליכים היא של בית המשפט ולא יבוצע במסגרת תיק הוצאה לפועל עיכוב הליכים אוטומטי.

 

בקשה לשינוי צו חיוב (תשלום החוב בתשלומים)

חייב שאין ביכולתו לשלם את  החוב במלואו, רשאי לבקש בקשה לתשלום החוב בתשלומים. הבקשה תוגש בצירוף טופס בקשת חייב 1, טופס 839, ובצירוף המסמכים הבאים כאשר הינם חתומים:

 • שאלון בצירוף המסמכים הנדרשים לאימות הנתונים בשאלון.

 • כתב ויתור על סודיות חתום.

 • צילום תעודת זהות כולל ספח. 

 • תשלום ראשוני עפ"י הצעתו (הסכום המינמילי הנו 150 ₪).

 

הערה: בכל מקרה שינוי צו התשלומים אינו גורם ישיר לעיכוב הליכים בתיק, למעט צו מאסר.

 

הכרזה על חייב כמוגבל באמצעים

במקרים הבאים רשאי  רשם  ההוצאה לפועל להכריז על חייב כמוגבל באמצעים:

 • במהלך חקירת יכולת.

 • על פי בקשת הזוכה.

 • במקרה בו ביקש החייב לפרוס את התשלום לתקופה העולה על התקופות הבאות:
  שנתיים - אם סכום החוב אינו עולה על 20 אלף₪.
  שלוש שנים - אם סכום החוב עולה על 20 אלף₪ ואינו עולה על 100 אלף₪.
  ארבע שנים - אם סכום החוב עולה על 100 אלף₪.

על חייב מוגבל מוטלות 4 הגבלות:

הגבלה מלהחזיק כרטיס אשראי.

הגבלה מיוחדת בבנק ישראל.

הגבלת יציאה מן הארץ.

הגבלה מלשמש בראש תאגיד.

  

טענת "פרעתי"

חייב הטוען כי מילא אחר פסק-הדין כולו או בחלקו, יכול להגיש בקשה לטענת פרעתי. שימו לב: במקרה זה חובת ההוכחה היא של החייב בלבד.

את הבקשה יש להגיש על גבי טופס בקשת חייב 1, טופס 839,בשני עותקים, בצירוף תצהיר החתום ע"י עורך- דין.

המקרים בהם יכול חייב להגיש טענת פרעתי:

 • החייב שילם את החוב והדבר לא בא לידי ביטוי בתיק ההוצאה לפועל (בדף החשבון).

 • בתיק שטרות - כאשר החוב או חלק ממנו נפרע אחרי פתיחת התיק.

 • כאשר כל אחד מהצדדים מחזיק בידו פסק-דין כנגד השני (טענת קיזוז).

 • בפסק-דין עשה - אם המעשה נעשה (לדוגמא, בפסק-דין של פינוי מקרקעין שהחייב טוען כי פינה).

איחוד תיקים יזום - עפ"י בקשת חייב:

איחוד תיקים יזום (ביוזמתו של החייב), תוגש על גבי טופס 7 (שאלון לאיחוד תיקים), בצירוף מסמכים הנדרשים לאימות הנתונים, צילום תעודת זהות והחייב יחויב בתשלום של 3% מכלל החובות כל חודש,. הבשה תוגש בלשכת ההוצאה לפועל בה מתנהלים רוב תיקיו של החייב.

תיקי מזונות ומשכון/משכנתא אינם כלולים בתיקי איחוד.

 

בקשה לביטול פסק-דין (מוגשת בבית משפט בו ניתן פסק הדין)

  במקרה של פסק-דין שניתן בהעדר החייב, תוגש הבקשה לבית המשפט שנתן את פסק-הדין, בצירוף תצהיר החתום ע"י עורך- דין ועותקים.

בקשה לעיכוב ו/או ביטול הליכים

  

כל בקשה לביטול הליך שננקט כנגד החייב בתיק הוצאה לפועל תוגש ע"ג טופס בקשת חייב 1, טופס 839.

הבקשה תוגש בשני העתקים (בתיק איחוד נדרש עותק אחד בלבד).

באם מדובר בבקשה הראשונה בתיק יש לצרף צילום ת.ז.

יש לציין בצורה מפורשת ומפורטת איזה הליך מבקשים לבטל.

  

בקשה לעיכוב הליך - תוגש כאמור ובצירוף תצהיר לאימות העובדות.

 

בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

 

חייב רשאי להגיש בקשה לביטול עיכוב היציאה שהוצא כנגדו, באופן זמני, תמורת בטחונות מתאימים ובאישור רשם ההוצאה לפועל.

 

הבקשה תוגש בצירוף טופס בקשת חייב 1, טופס 839.

 • תצהיר החתום ע"י עורך- דין לאימות העובדות.

 • צילום תעודת זהות.

 • מסמכים שהחייב מבקש לצרף.

 •  

  בנימוקי הבקשה יש לציין את הפרטים הבאים:

  • יעד הנסיעה.

  • מטרת הנסיעה.

  • תאריך יציאה וחזרה.

  • מימון הנסיעה.

  • הצעת ערובה וערבים לחזרה ארצה.

  מימוש משכון/משכנתא

  במקרה בו הוגשה בקשה כנגד החייב למימוש משכון/ משכנתא, יכול החייב להגיש בקשה לראש ההוצאה לפועל למכירת הנכס באופן עצמאי. עיכוב הליכים מותנה בהחלטת הרשם.

  • את הבקשה יש להגיש בצירוף טופס  בקשת חייב 1 בשלושה העתקים.

  • תשלום החוב במלואו.

  חייב המעוניין לשלם את החוב במלואו, יכול לעשות זאת בדרכים הבאות:

 • תשלום בלשכת ההוצאה לפועל בה מתנהל התיק.

 • תשלום ישירות לזוכה או לעורך דינו (שים לב: במקרה זה יש להודיע ללשכת ההוצאה לפועל על התשלום בתוך 7 ימים מיום התשלום).

 • תשלום בבנק הדואר באמצעות שובר מלשכת ההוצאה לפועל ו/או (ניתן לקבל) שובר תשלום לדואר באמצעות מרכז מידע ארצי בטלפון 073-2055000.

  במקרה זה על החייב לוודא את סגירת התיק.

  המלצות לחייב 

  • בקשה ראשונה בתיק, תוגש בצירוף צילום תעודת זהות של החייב.

  • במידה וטרם החלטתם היכן לשלם את החוב, עדיף לשלמו ישירות בקופת ההוצאה לפועל, בלשכה בה מתנהל התיק. בכל מקרה הקפידו לשמור את הקבלות.

  • במידה ושילמתם את החוב או את חלקו ישירות לזוכה ו/או בא כוחו, וודאו כי הזוכה מעדכן את תשלומיכם בתיק ההוצאה לפועל, עפ"י דף החשבון (לצורך כך, יש להצטייד בבולי הכנסה ע"ס 4 ₪).

  • איחוד תיקים - במקרה שמתנהלים נגדכם מספר תיקים בהוצאה לפועל, אפשר לבקש מראש ההוצאה לפועל, כי יאחד את התיקים מכל הלשכות בארץ לתיק אחד הנקרא: "תיק איחוד". איחוד תיקים מקל עליכם, החייבים, כך שכל ההליכים והבקשות יתנהלו במסגרת תיק "אב" ולא תאלצו לפנות ללשכות שונות בכל תיק בנפרד.

  • אל תזניחו - ככל שתשלמו מהר יותר, כך תחסכו לעצמכם הוצאות, שכר טרחה, ריבית והצמדה.

  • הקפידו לפעול גם אם אין ביכולתכם לשלם את החוב - ההוצאה לפועל מאפשרת מספר חלופות על מנת להסדיר את החוב, לשלם אותו בתשלומים ולמנוע פקודות מאסר ועיקולים שונים.

  • הוכיחו רצינות -  אם נקבע דיון הקפידו להגיע אליו. אם אין ביכולתכם להגיע עקב סיבה טובה, הגישו בקשה ופרטו את הסיבה מבעוד מועד.

  • הוכיחו אחריות - אל תשכחו לשלם תשלומים שהוטלו עליכם. אם נגמרו לכם שוברי התשלום, זוהי אחריותכם לדאוג לקבלת שוברים חדשים באמצעות הלשכה או באמצעות מרכז המידע בטלפון: 073-2055000.

  • עמדו בזמנים - לא ניתן לחרוג מפרקי הזמן שנקבעו מראש.

  • וודאו שהתיק נסגר - אם שילמתם את החוב במלואו, בדקו לאחר 30 יום שהתיק נסגר ולא נותרה יתרה לתשלום.

  • בכל הקשור לביטול פסק-דין, יש לדאוג לכך  שהבקשה תוגש על ידי הזוכה, במידה והזוכה והחייב הגיעו להסכם בנושא. זאת מפני שבקשת הזוכה מבוצעת אוטומטית וללא החלטת הרשם, בזמן שבקשת החייב מחייבת החלטה של הרשם.


   


   

   

   
   

  Go Back  Print  Send Page
   
   
   כתובתנו: מניה שוחט 23 , אזור  |  טלפון: 077-3393830 |  דוא"ל: law.a.order@gmail.com   |  פקס: 077-3393834
  לייבסיטי - בניית אתרים