להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 דף הבית >> רשם החברות >> חברה מפרת חוק

חברה מפרת חוק

תיקון מס' 10 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

 

תיקון מס' 10 לחוק החברות נכנס לתוקף בינואר 2010. בתיקון זה ניתנו לרשם החברות סמכויות אכיפה נוספות כלפי כל החברות בישראל, על מנת להבטיח שימלאו את חובותיהן  על פי החוק לעניין תשלום אגרה שנתית והגשת דוח שנתי לרשם החברות.

 

חברה פרטית, חברה ציבורית או חברת חוץ אשר לא מילאה אחת או יותר מהחובות הבאות, צפויה להיות מוכרזת כחברה מפרת חוק :

 

א.  לא הגישה דוח שנתי ככל שהחובה להגשתו מוטלת על החברה (ראו להלן).

ב.  לא שילמה חובות אגרות שנתיות לגבי אחת או יותר משבע השנים שקדמו לשנה הנוכחית . 

 

על מי חלות החובות האמורות?

חובת הגשת דוח שנתי

החובה להגיש דוח שנתי חלה על כל חברה שאיננה תאגיד מדווח לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968, קרי חברה שלא הציעה הצעה לציבור בישראל, כמשמעותה בחוק ניירות ערך האמור, ובעיקר -  שאיננה נסחרת במניות או בניירות ערך אחרים בבורסה בישראל.

 יש להגיש את הדוח בהתאם לטופס 5 הנספח לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס - 1999. להרחבה בנושא לחץ כאן.

כמו כן, רשאי שר המשפטים לקבוע בתקנות את אופן הגשת דוח שנתי לחברת חוץ, אך עד שיקבעו תקנות כאמור לא תוכרז חברת חוץ כחברה מפרת חוק בשל אי הגשת הדוח השנתי.

 

חובת תשלום אגרות שנתיות

החובה לשלם אגרות שנתיות חלה על כל החברות, פרטיות, ציבוריות וחברות חוץ. לתשלום אגרה שנתית לחץ כאן.

 

באתר הרשות ניתן לקבל מידע בדבר החובות לתשלום של החברה, בדבר הגשת דוחות שנתיים בידי החברה, בדבר מצב הטיפול בפניות לרשם החברות, לשלם את חובות האגרות השנתיות וכן להוריד את טופס 5 המשמש להגשת דו"ח שנתי.

 

משמעות הרישום כחברה מפרת חוק

ההכרזה על החברה כ"חברה מפרת חוק", משמעה הפעלת הסנקציות המנויות בסעיף 362א' לחוק כנגד החברה, החל מיום ההכרזה. מעמד החברה כחברה מפרת חוק יופיע באופן בולט בנסח החברה וכן במידע הבסיסי לגבי חברה שניתן לקבל באתר ללא תשלום.

 

הסנקציות שינקטו כלפי חברה מפרת חוק

·         לא ירשמו שעבודים על נכסי החברה (כנגד מתן הלוואות בנקאיות למשל) 

·         לא יירשמו שעבודים לטובת החברה ולא ירשם משכון לטובת החברה אצל רשם המשכונות.

·         החברה לא תוכל לשנות את שמה או את מטרותיה.

·         לגבי הפרות משנת 2009 ואילך – לא יוכלו להקים ולרשום חברה חדשה החברה המפרה, בעל השליטה בה במועד רישום ההתראה או במועד הגשת הבקשה לרישום החברה החדשה, וכן דירקטור שהוטל עליו עיצום כספי בשל ההפרה, כמפורט להלן..

 

עיצומים כספיים והליכי גבייה: הסנקציות המוטלות על חברה שהוכרזה כחברה מפרת חוק,  מצטרפות לעיצומים הכספיים שרשאי הרשם להטיל על חברה שהפרה חובותיה כאמור. הרשם רשאי להטיל על חברה עיצום כספי ששיעורו כיום הינו כ- 7,300 ₪, בגין כל הפרה. כמו כן ניתן להטיל עיצום כספי נוסף בגין הפרה נמשכת של אי הגשת דו"ח שנתי, לכל יום שבו נמשכת ההפרה, עד לסכום של 250,000 ₪. אם העיצום הכספי לא שולם במועד על ידי החברה, רשאי הרשם  לדרוש את תשלומו מדירקטור של החברה.

 

בנוסף, ניתן לנקוט כנגד בהליכים לפי פקודת המיסים (גביה) לגביית חובות האגרה השנתית והעיצומים הכספיים

 

תהליך התראה ורישום חברה כמפרת חוק במרשם החברות:

1.       התראה: בשלב הראשון תרשם התראה במרשם החברות הפתוח לעיון הציבור ויישלח לחברה מכתב הודעה מפורט בדבר רישום ההתראה, וההפרות שבגינן נרשמה. ההתראה על היותה של חברה מועמדת להכרזה כחברה מפרה, תופיע באופן בולט בנסח החברה ובמידע הבסיסי לגבי חברה הניתן כשירות לציבור ללא תשלום.

רישום כחברה מפרה: לחברה יינתנו 30 יום ממועד רישום ההתראה במרשם החברות, לתיקון ההפרות. באם לא יתוקנו ההפרות בתוך מועד זה, תהפוך ההתראה לרישום החברה כ"חברה מפרת חוק" תוך ציון בולט של מעמד זה בנסח החברה ובמידע הבסיסי כאמור, וזאת ללא כל הודעה נוספת.

2.       ביטול ההתראה או הרישום כחברה מפרה: לאחר תיקון ההפרות, קרי, תשלום חובות האגרה ו/או הגשת דוח שנתי אחרון, שייבדק ויימצא תקין, לפי העניין, תימחק ההתראה/הרישום בדבר "חברה מפרת חוק" ממרשם החברות וכל ההגבלות שחלו בגינה יבוטלו באופן מיידי.

 

עיון הציבור

התראה והכרזה בדבר חברה מפרת חוק, יופיעו הן בנסח החברה והן במידע הבסיסי, שהינו פתוח לעיון הציבור ללא תשלום.

 

פירוק מרצון

חברה שאינה פעילה יכולה לפעול לפירוק החברה מרצון. בדרך זו תימנע המשך צבירת חובות אגרה לחברה והפעלת סנקציות על דירקטור או בעל שליטה בה. פרוק החברה מרצון מקנה פטור מחובות אגרה בהתאם לקריטריונים הקבועים בתקנות. לאחר סיום הפירוק, תחוסל החברה.
פירוק חברה ע"י חוק וסדר

 
 

Go Back  Print  Send Page
 
 
 כתובתנו: מניה שוחט 23 , אזור  |  טלפון: 077-3393830 |  דוא"ל: law.a.order@gmail.com   |  פקס: 077-3393834
לייבסיטי - בניית אתרים